ARTICLES

Articles published in international peer-reviewed journals (SSCI and ESCI)

Şimşek, A., A Quasi-Experimental Study to Primary Education 5th Grade Students’ Chronological Perception’s Being Improved” KUYEB (Kuramdan Uygulamaya Eğitim Bilimleri) 7 (1), 589–615, (2007).


Safran, M. & Şimşek, A., “The Problems of Historiography Within the Context of Narrative” bilig (59), 203-234, (2011).


Şimşek, A. & Yıldırım, T., “The Narrative of Religion in the High School Textbooks of the Early Republican Period in Turkey”, Education and Science, 40 (178), (2015).


Şimşek, A. & Chou, Ee Youngh, “Turkish and Ottoman Perceptions in South Korean History Textbooks”, bilig, (89), 143 – 170, (2019).

Articles published in journals scanned in other international indexes (Eric, H.W. Wilson, WOS, Scoppus)

Şimşek, A. “Reform in the Social Sciences Curriculum of Turkey: An Evaluation in Terms of Teaching History”, International Journal of Instruction, 2(2), (2009). (Eric)


Şimşek, A. “Bir Öğretim Materyali Olarak Tarihsel Romana Yönelik Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri”, IThe Turkish Online Journal of Educational Technology, 5(4), (2006). (Eric)


Şimşek, A., “Attitudes of Primary and Social Studies Teacher’ Candidates toward History Teaching in Turkey”, International Online Journal of Educational Sciences, 2(1), 181 – 203, (2010). (H.W.Wilson)


Maharramova Cengiz, N. & Şimşek, A., “Turkish Image in Russian History Textbooks in the Soviet Union Period”, Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi (CTAD), 13 (26), 37-67, (2017). (WOS)


Şimşek, A. & Çakmakcı, E., National Struggle in Primary School History Textbooks of the Republic Period”, Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi (CTAD), 15 (30), 189-229, (2019). (WOS)


Şimşek, A. , Esmen, C. T. “Some Problem Determinations Regarding the Writing of Turkish History and the “Mentality-Based History” Model Proposal”. Türkiyat Mecmuası 31 (2021 ): 375-399. (Scopus)


Örs E., Şimşek A., The development of human rights and responsibilities in the republic period primary school life science Textbooks”, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 47, (2022), 1-28. (WOS)


Örs Esra, Şimşek Ahmet “The Development of Human Rights and Responsibilities in The Republic Period Primary School Life Science Textbooks”, Özgün Makale Selcuk Universitesi Edebiyat Fakultesi Dergisi. (WOS)


Emral Tuğçe, Şimşek Ahmet, Ütkür Güllühan Nur,“Distribution of Role Models in Primary School Textbooks by Gender and Fields of Activity” Özgün Makale Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi  (TR DİZİN)


Kuru Gülşah, Şimşek Ahmet “Investigation of Studies on Critical Thinking Skills for Primary School in Turkey” Özgün Makale Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (TR DİZİN)


Karaduman Esra, Şimşek Ahmet “Evaluation Of Etiquette Education In The Curriculum Of The Life Studies Course According To Teachers’ Opinions ” Özgün Makale Trakya Eğitim Dergisi (TR DİZİN)

Articles published in national peer-reviewed journals (TR Index)

Şimşek, A., “Myth and Legend Rolls in Teaching History”, G.Ü. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (3), 11–21, (2001).


Şimşek, A., “Cause with History of Revolution History Lesson”, G.Ü. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (1), 1–10, (2002).


Şimşek, A., The Use of Visual Material in History Education”, G.Ü. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 4 (1), 141–155, (2003)


Şimşek, A., “The Effectiveness Of Storytelling Methods In Teachıng History Topics Of Social Studies Class In Primary School”, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2 (4), 495–509, (2004).


ŞİMŞEK A (2004). Atatürk’ün Mirasının Aktarılmasında Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Yolları Üzerine Bir Deneme. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 12(2), 469 – 484.


Safran, M. & Şimşek, A.,” İlköğretim Öğrencilerinde Tarihsel Zaman Kavramının Gelişimi” , İlköğretim Online , 5 (2) , 87-109, (2006)


Şimşek, A., İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde Tarihsel Hikayeye Yönelik Öğrenci Görüşleri . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 26 (1) , 187-202 , (2006).


Şimşek, A., “Tarihsel Romanın Eğitimsel İşlevi”, bilig, 37 , 65-80 , (2006).


Şimşek, A., “Nasyonality of History Teaching in Turkey and Eurocentrism ”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11 (1), 9–38, (2007).


Şimşek, A., “Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun Karşılaştırmalı Türk Destanlar Adlı Eserinin Tarih Eğitimi Açısından Değeri”, Erdem Dergisi, 49 (17), 255–266, (2007).


Şimşek, A. “Searching Science to Object of Past as Archeology: The Situation in History Teaching in Turkey”, Turkish Studies, 6(2), 919/934, (2011).


Koca, F. & Şimşek A.; Çamdeviren Şenel., “Education of History in the National Education Councils ”, Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 2, 189-225, (2012).


Koca, F. & Şimşek, A., “The Canadian Programme as an Intercultural Application in High Schools: The Students’ Opinions at History Course, Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 1 (1), 155-187. (2012).


Şimşek, A., “Eurocentrism in Turkish history textbooks“, İnsan ve Toplum Dergisi, 3 (6), 191-221, (2013).


Şimşek, A. & Güler, M., “The Opinions’ Teachers And Teacher Candidates According to Problems Encountered in Teaching “The Revolution Hıitory Course” And Solution Offers For Such Problems “, Adıyaman Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (14) , 543-575, (2013).


Öztürk, Ş. Y. & Şimşek, A., “Bibliography of Articles on the Area of History Education,Published in Turkish”, TUHED (Turkish History Education Journal) , 2,(1), 110 – 145, (2013).


Alaslan, F. & Şimşek, A., “Bibliography of Publications on the Area of Historiography, Methodologyand Philosophy of History Published in Turkish”, TUHED (Turkish History Education Journal) , 2 (2) ,129 – 191, (2013).


Şimşek, A. & Yazıcı, F., “Türkiye’de Tarih Eğitiminin Dünü, Bugünü”, TYB Dil Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi, 3, 9-32, (2013).


Şimşek, A. & Meherremova Cengiz, N., “Images of Turk-Ottoman in Russian History Textbooks ”, TUHED, 4, (2), 225-258, (2015).


Çencen, N. & Şimşek, A., “”Diriliş” by the perspectiveof expert historians”, Journal of Human Sciences, 12(2), 1377-1396, (2015).


Pala, F. & Şimşek, A., “Teaching Dates in Social Studies”, TUHED, 5, (1), 136-156, (2016).


Yıldırım, T. & Şimşek, A., “”We” Construction at Early Republic Period: An Assessment About History Textbooks ”. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(1), 367–382, (2017).


Taşkın, A. & Şimşek, A., “Teaching Ancient History In Textbooks Of Republican Primary History / Social Studies”. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 25 (4), 1533-1548, (2017).


Kuru G., Şimşek, A., “Comparison of Teaching of Course Specific Skills in 2005 and 2018 Social Studies Course Books ”, Kastamonu Eğitim Dergisi, 28, (6), 2410-2423, (2020).


Şimşek A., Seçkin M. G. “Reflection of Turkish Qualifications Framework to Social Studies Textbooks”, Hayef: Journal of Education 18, (8), 444-468. (2021).


Şimşek, A., “2017 Taslak Tarih 9-10-11, Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Öğretim Programlarının Eleştirisi”, TUHED (Turkish History Education Journal) , 6,(2), 140– 162, (2017).


Şimşek, A., “Yayın Kritiği: Taslak Tarih Öğretim Programı (Eleştiriler-Öneriler)”, Turkish History Education Journal , 5 (1) , 316-331, (2016)

Ulusal ve Uluslararası Diğer İndekslerde Taranan Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Safran, M. & A. Şimşek, “A Problem in Histiography: Relation of History and Time”, The Pursuit of History, 1 (1), (2009).


Safran, M. & A. Şimşek, “Çocuklarda Zaman Algısının Gelişimi”, The Journal of International Social Research, 6 (2), (2009).


Şimşek, A. & Bal, M. S., “An Investigation of Candidate Teachers’ Perception of Historical Time through the Timelines”, Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları Dergisi (Journal of Social Studies Education Research), 1 (1), 124 – 151.(2010).


Laçin Şimşek, C. & Şimşek, A., “History of science teaching in Turkey and social science teacher candidates’ efficiency”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7:2 (2010).


Yazıcı, F. & Şimşek, A., “Tarih Öğretiminde Nesnellik Sorunu”, Tarih Okulu Dergisi, XI, 3 – 32, (2011).


Şimşek, A., “The Use of Children’s Literature in Social Studies: A Comparative Study in the USA and Turkey”, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 1-24. (2011).


Şimşek, A. “Ziya Gökalp-Mümtaz Turhan-Erol Güngör Çizgisinde Türk Tarih Görüşü”, Türk Yurdu, 31 (284), 219-230, (2011).


Şimşek, A., “Türk Tarih Tezi” Üzerine Bir Değerlendirme, Türkiye Günlüğü, Ekim, 85-100. (2012).


Güzel, D. & Şimşek, A., The Coursebooks In The National Educational Councils , Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (SUJEF), 23, 172-214. (2012).


Şimşek, A. & Alaslan, F., “The History Books in Turkey From Nationalist History to National History, from Conflicting Education to Peaceful Education”, Akademik Bakış Dergisi, Sayı: 40 (Ocak – Şubat 2014).


Şimşek A., Kolbasar S., “Investigation of the “National Struggle” Subject in the 4th grade Social Studies Book in Term of Teaching Chronology Knowledge and Skills with Teacher and Students Opinions”, Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 4, (2), 332-352, (2020).


Şimşek, A., “1921 Maarif Kongresi’ni Nasıl Anlamak Gerekir?”, Toplumsal Tarih, Temmuz-331, 50-55, (2021).

Articles Published in Peer-reviewed Journals Not Scanned in National and International Indexes

Şimşek, A., “Osmanlı İktisat Tarihi Konularının Öğretimine Zihniyet Temelli Bir Yaklaşım”, Akademik Bakış. (2009).


Laçin Şimşek, C. & Şimşek, A., “Türkiye’de Bilim Tarihi Öğretimi ve Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Durumu”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7:2 (2010).


Şimşek, A., “Tarih Derslerinde Bütünsel Öğrenme Gestaltçı Yaklaşımdan Holistik Yaklaşıma Bir Bakış Denemesi”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. (2008).


Şimşek, A., “Tarih Öğretiminde Sorgulamacı Yaklaşım Çerçevesinde Soru Sorma Becerisi Ve Lise Tarih Ders Kitaplarının Durumu”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. (2008).